排列三走势|排列3字谜
無量光明

觀世音菩薩普門品注音

普門品 | 發表時間:2014-03-31 | 作者:網絡 [投稿]

 miào fǎ lián huá jīnɡ guān shì yīn pú sà pǔ mén pǐn

 妙 法 蓮 華 經 觀 世 音 菩 薩 普 門 品

 ěr shí wú jìn yì pú sà 、jí cónɡ zuò qǐ ,piān tǎn yòu jiān ,

 爾 時 無 盡 意 菩 薩 、即 從 座 起 ,偏 袒 右 肩 ,

 hé zhǎnɡ xiànɡ fó、ér zuò shì yán :

 合 掌 向 佛 、而 作 是 言 :

 “shì zūn,guān shì yīn pú sà 、yǐ hé yīn yuán 、mínɡ guān shì yīn ? ”

 “世 尊,觀 世 音 菩 薩、以 何 因 緣、名 觀 世 音 ? ”

 fó gào wú jìn yì pú sà :“ shàn nán zǐ ,ruò yǒu wú liànɡ bǎi qiān wàn yì zhònɡ shēnɡ 、

 佛 告 無 盡 意 菩 薩 :“善 男 子,若 有 無 量 百 千 萬 億 眾 生 、

 shòu zhū kǔ nǎo , wén shì guān shì yīn pú sà , yì xīn chēnɡ mínɡ ,

 受 諸 苦 惱 , 聞 是 觀 世 音 菩 薩 , 一 心 稱 名 ,

 guān shì yīn pú sà jí shí guān qí yīn shēnɡ , jiē dé jiě tuō 。

 觀 世 音 菩 薩 即 時 觀 其 音 聲 ,皆 得 解 脫 。

 ruò yǒu chí shì guān shì yīn pú sà mínɡ zhě , shè rù dà huǒ , huǒ bù nénɡ shāo ,

 若 有 持 是 觀 世 音 菩 薩 名 者 ,設 入 大 火,火 不 能 燒 ,

 yóu shì pú sà wēi shén lì gù 。 ruò wéi dà shuǐ suǒ piāo , chēnɡ qí mínɡ hào ,

 由 是 菩 薩 威 神 力 故。若 為 大 水 所 漂 ,稱 其 名 號 ,

 jí dé qiǎn chù 。 ruò yǒu bǎi qiān wàn yì zhònɡ shēnɡ , wèi qiú jīn 、 yín 、

 即 得 淺 處 。 若 有 百 千 萬 億 眾 生 ,為 求 金 、 銀 、

 liú lí 、 chē qú 、 mǎ nǎo 、 shān hú 、 hǔ pò 、 zhēn zhū 、 děnɡ bǎo , rù yú dà hǎi ,

 琉 璃、硨 磲 、瑪 瑙、 珊 瑚、 琥 珀 、真 珠 、等 寶 ,入 于 大 海 ,

 jiǎ shǐ hēi fēnɡ chuī qí chuán fǎnɡ 、 piāo duò luó chà guǐ guó ,

 假 使 黑 風 吹 其 船 舫、 飄 墮 羅 剎 鬼 國 ,

 qí zhōnɡ ruò yǒu nǎi zhì yì rén 、

 其 中 若 有 乃 至 一 人 、

 chēnɡ guān shì yīn pú sà mínɡ zhě , shì zhū rén děnɡ , jiē dé jiě tuō luó chà zhī nàn 。

 稱 觀 世 音 菩 薩 名 者 ,是 諸 人 等 ,皆 得 解 脫 羅 剎 之 難 。

 yǐ shì yīn yuán , mínɡ guān shì yīn 。 ”

 以 是 因 緣 , 名 觀 世 音 。 ”

 “ ruò fù yǒu rén 、 lín dānɡ bèi hài , chēnɡ guān shì yīn pú sà mínɡ zhě ,

 “ 若 復 有 人 、臨 當 被 害,稱 觀 世 音 菩 薩 名 者 ,

 bǐ suǒ zhí dāo zhànɡ 、 xún duàn duàn huài , ér dé jiě tuō 。 ruò sān qiān dà qiān guó tǔ ,

 彼 所 執 刀 杖 、尋 段 段 壞 ,而 得 解 脫。若 三 千 大 千 國 土 ,

 mǎn zhōnɡ yè chā 、 luó chà , yù lái nǎo rén , wén qí chēnɡ guān shì yīn pú sà mínɡ zhě ,

 滿 中 夜 叉、 羅 剎 , 欲 來 惱 人 ,聞 其 稱 觀 世 音 菩 薩 名 者 ,

 shì zhū è guǐ 、 shànɡ bù nénɡ yǐ è yǎn shì zhī , kuànɡ fù jiā hài 。

 是 諸 惡 鬼 、 尚 不 能 以 惡 眼 視 之 , 況 復 加 害 。

 shè fù yǒu rén , ruò yǒu zuì 、 ruò wú zuì , niǔ xiè 、 jiā suǒ 、

 設 復 有 人 , 若 有 罪 、 若 無 罪 , 杻 械 、 枷 鎖 、

 jiǎn xì qí shēn ,chēnɡ guān shì yīn pú sà mínɡ zhě ,jiē xī duàn huài ,jí dé jiě tuō 。

 檢 系 其 身 , 稱 觀 世 音 菩 薩 名 者 , 皆 悉 斷 壞 , 即 得 解 脫 。

 ruò sān qiān dà qiān guó tǔ 、 mǎn zhōnɡ yuàn zéi , yǒu yì shānɡ zhǔ , jiānɡ zhū shānɡ rén ,

 若 三 千 大 千 國 土 、 滿 中 怨 賊 , 有 一 商 主 , 將 諸 商 人 ,

 jī chí zhònɡ bǎo 、 jīnɡ guò xiǎn lù , qí zhōnɡ yì rén 、 zuò shì chànɡ yán :

 赍 持 重 寶 、 經 過 險 路 , 其 中 一 人 、 作 是 唱 言 :

 ‘ zhū shàn nán zǐ 、 wù dé kǒnɡ bù ,

 ‘諸 善 男 子 、 勿 得 恐 怖 ,

 rǔ děnɡ yīnɡ dānɡ yì xīn chēnɡ guān shì yīn pú sà mínɡ hào ,

 汝 等 應 當 一 心 稱 觀 世 音 菩 薩 名 號 ,

 shì pú sà nénɡ yǐ wú wèi shī yú zhònɡ shēnɡ ,

 是 菩 薩 能 以 無 畏 施 于 眾 生,

 rǔ děnɡ ruò chēnɡ mínɡ zhě , yú cǐ yuàn zéi 、 dānɡ dé jiě tuō 。 ’

 汝 等 若 稱 名 者 , 于 此 怨 賊 、 當 得 解 脫 。 ’

 zhònɡ shānɡ rén wén , jù fā shēnɡ yán : ‘

 眾 商 人 聞 , 俱 發 聲 言 : ‘

 nánmóguān shì yīn pú sà 。 ’ chēnɡ qí mínɡ gù , jí dé jiě tuō 。 ”

 南 無 觀 世 音 菩 薩 。 ’ 稱 其 名 故 , 即 得 解 脫 。 ”

 “ wú jìn yì , guān shì yīn pú sà mó hē sà wēi shén zhī lì 、 wēi wēi rú shì 。

 “ 無 盡 意 , 觀 世 音 菩 薩 摩 訶 薩 威 神 之 力 、 巍 巍 如 是 。

 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ 、 duō yú yín yù ,

 若 有 眾 生 、 多 于 淫 欲 ,

 chánɡ niàn gōnɡ jìnɡ guān shì yīn pú sà , biàn dé lí yù 。

 常 念 恭 敬 觀 世 音 菩 薩 , 便 得 離 欲 。

 ruò duō chēn huì , chánɡ niàn gōnɡ jìnɡ guān shì yīn pú sà , biàn dé lí chēn 。

 若 多 嗔 恚 , 常 念 恭 敬 觀 世 音 菩 薩 , 便 得 離 嗔 。

 ruò duō yú chī , chánɡ niàn gōnɡ jìnɡ guān shì yīn pú sà , biàn dé lí chī 。

 若 多 愚 癡 , 常 念 恭 敬 觀 世 音 菩 薩 , 便 得 離 癡 。

 wú jìn yì , guān shì yīn pú sà 、 yǒu rú shì děnɡ dà wēi shén lì , duō suǒ ráo yì ,

 無 盡 意 , 觀 世 音 菩 薩 、 有 如 是 等 大 威 神 力 , 多 所 饒 益 ,

 shì gù zhònɡ shēnɡ 、 chánɡ yīnɡ xīn niàn 。

 是 故 眾 生 、 常 應 心 念 。

 ruò yǒu nǚ rén 、 shè yù qiú nán , lǐ bài gōnɡ yǎnɡ guān shì yīn pú sà ,

 若 有 女 人 、 設 欲 求 男 , 禮 拜 供 養 觀 世 音 菩 薩 ,

 biàn shēnɡ fú dé zhì huì zhī nán ,

 便 生 福 德 智 慧 之 男 ,

 shè yù qiú nǚ , biàn shēnɡ duān zhènɡ yǒu xiānɡ zhī nǚ , sù zhí dé běn ,

 設 欲 求 女 , 便 生 端 正 有 相 之 女 , 宿 植 德 本 ,

 zhònɡ rén ài jìnɡ 。 wú jìn yì , guān shì yīn pú sà yǒu rú shì lì , ruò yǒu zhònɡ shēnɡ 、

 眾 人 愛 敬 。 無 盡 意 , 觀 世 音 菩 薩 有 如 是 力 , 若 有 眾 生 、

 gōnɡ jìnɡ lǐ bài guān shì yīn pú sà , fú bù tánɡ juān ,

 恭 敬 禮 拜 觀 世 音 菩 薩 , 福 不 唐 捐 ,

 shì gù zhònɡ shēnɡ jiē yīnɡ shòu chí guān shì yīn pú sà mínɡ hào 。 ”

 是 故 眾 生 皆 應 受 持 觀 世 音 菩 薩 名 號 。 ”

 “ wú jìn yì , ruò yǒu rén 、 shòu chí liù shí èr yì hénɡ hé shā pú sà mínɡ zi ,

 “ 無 盡 意 , 若 有 人 、 受 持 六 十 二 億 恒 河 沙 菩 薩 名 字 ,

 fù jìn xínɡ gōnɡ yǎnɡ yǐn shí 、 yī fu 、 wò jù 、 yī yào , yú rǔ yì yún hé ,

 復 盡 形 供 養 飲 食 、 衣 服 、 臥 具 、 醫 藥 , 于 汝 意 云 何 ,

 shì shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén 、 gōnɡ dé duō fǒu ? ”

 是 善 男 子 、 善 女 人 、 功 德 多 否 ? ”

 wú jìn yì yán : “ shèn duō , shì zūn 。 ” fó yán : “ ruò fù yǒu rén 、

 無 盡 意 言 : “ 甚 多 , 世 尊 。 ” 佛 言 : “ 若 復 有 人 、

 shòu chí guān shì yīn pú sà mínɡ hào , nǎi zhì yì shí lǐ bài 、 gōnɡ yǎnɡ ,

 受 持 觀 世 音 菩 薩 名 號 , 乃 至 一 時 禮 拜 、 供 養 ,

 shì èr rén fú , zhènɡ děnɡ wú yì , yú bǎi qiān wàn yì jié 、 bù kě qiónɡ jìn ,

 是 二 人 福 , 正 等 無 異 , 于 百 千 萬 億 劫 、 不 可 窮 盡 ,

 wú jìn yì , shòu chí guān shì yīn pú sà mínɡ hào , dé rú shì wú liànɡ wú biān fú dé zhī lì 。 ”

 無 盡 意 , 受 持 觀 世 音 菩 薩 名 號 , 得 如 是 無 量 無 邊 福 德 之 利 。 ”

 wú jìn yì pú sà bái fó yán : “ shì zūn , guān shì yīn pú sà 、 yún hé yóu cǐ suō pó shì jiè ,

 無 盡 意 菩 薩 白 佛 言 : “ 世 尊 , 觀 世 音 菩 薩 、 云 何 游 此 娑 婆 世 界 ,

 yún hé ér wéi zhònɡ shēnɡ shuō fǎ , fānɡ biàn zhī lì , qí shì yún hé ? ”

 云 何 而 為 眾 生 說 法 , 方 便 之 力 , 其 事 云 何 ? ”

 fó gào wú jìn yì pú sà : “ shàn nán zǐ , ruò yǒu guó tǔ zhònɡ shēnɡ 、

 佛 告 無 盡 意 菩 薩 : “ 善 男 子 , 若 有 國 土 眾 生 、

 yīnɡ yǐ fó shēn dé dù zhě , guān shì yīn pú sà jí xiàn fó shēn ér wéi shuō fǎ 。

 應 以 佛 身 得 度 者 , 觀 世 音 菩 薩 即 現 佛 身 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ pì zhī fó shēn dé dù zhě , jí xiàn pì zhī fó shēn ér wéi shuō fǎ 。

 應 以 辟 支 佛 身 得 度 者 , 即 現 辟 支 佛 身 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ shēnɡ wén shēn dé dù zhě , jí xiàn shēnɡ wén shēn ér wéi shuō fǎ 。

 應 以 聲 聞 身 得 度 者 , 即 現 聲 聞 身 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ fàn wánɡ shēn dé dù zhě , jí xiàn fàn wánɡ shēn ér wéi shuō fǎ 。

 應 以 梵 王 身 得 度 者 , 即 現 梵 王 身 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ dì shì shēn dé dù zhě , jí xiàn dì shì shēn ér wéi shuō fǎ 。

 應 以 帝 釋 身 得 度 者 , 即 現 帝 釋 身 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ zì zài tiān shēn dé dù zhě , jí xiàn zì zài tiān shēn ér wéi shuō fǎ 。

 應 以 自 在 天 身 得 度 者 , 即 現 自 在 天 身 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ dà zì zài tiān shēn dé dù zhě ,jí xiàn dà zì zài tiān shēn ér wéi shuō fǎ 。

 應 以 大 自 在 天 身 得 度 者 ,即 現 大 自 在 天 身 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ tiān dà jiānɡ jūn shēn dé dù zhě ,jí xiàn tiān dà jiānɡ jūn shēn ér wéi shuō fǎ 。

 應 以 天 大 將 軍 身 得 度 者 ,即 現 天 大 將 軍 身 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ bǐ shā mén shēn dé dù zhě ,jí xiàn bǐshā mén shēn ér wéi shuō fǎ 。

 應 以 毗 沙 門 身 得 者 ,即 現 毗 沙 門 身 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ xiǎo wánɡ shēn dé dù zhě , jí xiàn xiǎo wánɡ shēn ér wéi shuō fǎ 。

 應 以 小 王 身 得 度 者 , 即 現 小 王 身 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ zhǎnɡ zhě shēn dé dù zhě , jí xiàn zhǎnɡ zhě shēn ér wéi shuō fǎ 。

 應 以 長 者 身 得 度 者 , 即 現 長 者 身 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ jū shì shēn dé dù zhě ,jí xiàn jū shì shēn ér wéi shuō fǎ 。

 應 以 居 士 身 得 度 者 ,即 現 居 士 身 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ zǎi guān shēn dé dù zhě , jí xiàn zǎi guān shēn ér wéi shuō fǎ 。

 應 以 宰 官 身 得 度 者 , 即 現 宰 官 身 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ pó luó mén shēn dé dù zhě , jí xiàn pó luó mén shēn ér wéi shuō fǎ 。

 應 以 婆 羅 門 身 得 度 者 , 即 現 婆 羅 門 身 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ bǐ qiū 、 bǐ qiū ní 、yōu pó sāi 、 yōu pó yí shēn dé dù zhě ,

 應 以 比 丘 、 比 丘 尼 、優 婆 塞 、 優 婆 夷 身 得 度 者 ,

 jí xiàn bǐ qiū 、 bǐ qiū ní 、 yōu pó sāi 、yōu pó yí shēn ér wéi shuō fǎ 。

 即 現 比 丘 、 比 丘 尼 、 優 婆 塞 、 優 婆 夷 身 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ zhǎnɡ zhě 、 jū shì 、 zǎi guān 、 pó luó mén fù nǚ shēn dé dù zhě ,

 應 以 長 者 、 居 士 、 宰 官 、 婆 羅 門 婦 女 身 得 度 者 ,

 jí xiàn fù nǚ shēn ér wéi shuō fǎ 。

 即 現 婦 女 身 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ tónɡ nán 、 tónɡ nǚ shēn dé dù zhě , jí xiàn tónɡ nán 、tónɡ nǚ shēn ér wéi shuō fǎ 。

 應 以 童 男 、 童 女 身 得 度 者 , 即 現 童 男 、 童 女 身 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ tiān lónɡ 、 yè chā 、 qián tà pó 、 ā xiū luó 、

 應 以 天 龍 、 夜 叉 、 乾 闥 婆 、 阿 修 羅 、

 jiā lóu luó 、 jǐn nà luó 、 mó hóu luó qié 、 rén fēi rén děnɡ shēn dé dù zhě ,

 迦 樓 羅 、 緊 那 羅 、 摩 睺 羅 伽 、 人 非 人 等 身 得 度 者 ,

 jí jiē xiàn zhī ér wéi shuō fǎ 。

 即 皆 現 之 而 為 說 法 。

 yīnɡ yǐ zhí jīn gānɡ shén shēn dé dù zhě , jí xiàn zhí jīn gānɡ shén shēn ér wéi shuō fǎ 。 ”

 應 以 執 金 剛   神 身 得 度 者 , 即 現 執 金 剛 神 身 而 為 說 法 。 ”

 “ wú jìn yì , shì guān shì yīn pú sà chénɡ jiù rú shì gōnɡ dé , yǐ zhǒnɡ zhǒnɡ xínɡ 、

 “ 無 盡 意 , 是 觀 世 音 菩 薩 成 就 如 是 功 德 , 以 種 種 形 、

 yóu zhū guó tǔ , dù tuō zhònɡ shēnɡ ,

 游 諸 國 土 , 度 脫 眾 生 ,

 shì gù rǔ děnɡ yīnɡ dānɡ yì xīn gōnɡ yǎnɡ guān shì yīn pú sà 。

 是 故 汝 等 應 當 一 心 供 養 觀 世 音 菩 薩 。

 shì guān shì yīn pú sà mó hē sà , yú bù wèi jí nán zhī zhōnɡ 、 nénɡ shī wú wèi ,

 是 觀 世 音 菩 薩 摩 訶 薩 , 于 怖 畏 急 難 之 中 、 能 施 無 畏 ,

 shì gù cǐ suō pó shì jiè 、 jiē hào zhī wéi shī wú wèi zhě 。 ”

 是 故 此 娑 婆 世 界 、 皆 號 之 為 施 無 畏 者 。 ”

 wú jìn yì pú sà bái fó yán : “ shì zūn , wǒ jīn dānɡ gōnɡ yǎnɡ guān shì yīn pú sà 。 ”

 無 盡 意 菩 薩 白 佛 言 : “ 世 尊 , 我 今 當 供 養 觀 世 音 菩 薩 。 ”

 jí jiě jǐnɡ zhònɡ zhū bǎo yīnɡ luò 、 jià zhí bǎi qiān liǎnɡ jīn , ér yǐ yǔ zhī , zuò shì yán : .

 即 解 頸 眾 珠 寶 瓔 珞 、 價 值 百 千 兩 金 , 而 以 與 之 , 作 是 言 :

 “ rén zhě , shòu cǐ fǎ shī zhēn bǎo yīnɡ luò 。 ” shí guān shì yīn pú sà bù kěn shòu zhī 。

 “ 仁 者 , 受 此 法 施 珍 寶 瓔 珞 。 ” 時 觀 世 音 菩 薩 不 肯 受 之 。

 wú jìn yì fù bái guān shì yīn pú sà yán : “ rén zhě , mǐn wǒ děnɡ gù , shòu cǐ yīnɡ luò 。 ”

 無 盡 意 復 白 觀 世 音 菩 薩 言 : “ 仁 者 , 愍 我 等 故 , 受 此 瓔 珞 。 ”

 ěr shí fó gào guān shì yīn pú sà : “ dānɡ mǐn cǐ wú jìn yì pú sà 、 jí sì zhònɡ tiān lónɡ 、

 爾 時 佛 告 觀 世 音 菩 薩 : “ 當 愍 此 無 盡 意 菩 薩 、 及 四 眾 天 龍 、

 yè chā 、 qián tà pó 、 ā xiū luó 、 jiā lóu luó 、 jǐn nà luó 、 mó hóu luó

 夜 叉 、 乾 闥 婆 、 阿 修 羅 、 迦 樓 羅 、 緊 那 羅 、 摩 睺 羅

 qié 、 rén fēi rén děnɡ gù , shòu shì yīnɡ luò 。 ” jí shí guān shì yīn pú sà mǐn zhū sì zhònɡ 、

 伽 、 人 非 人 等 故 , 受 是 瓔 珞 。 ” 即 時 觀 世 音 菩 薩 愍 諸 四 眾 、

 jí yú tiān lónɡ 、 rén fēi rén děnɡ , shòu qí yīnɡ luò ,

 及 于 天 龍 、 人 非 人 等 , 受 其 瓔 珞 ,

 fēn zuò èr fēn , yì fēn fènɡ shì jiā móu ní fó , yì fēn fènɡ duō bǎo fó tǎ 。

 分 作 二 分 , 一 分 奉 釋 迦 牟 尼 佛 ,一 分 奉 多 寶 佛 塔 。

 “ wú jìn yì , guān shì yīn pú sà yǒu rú shì zì zài shén lì , yóu yú suō pó shì jiè 。 ”

 “ 無 盡 意 , 觀 世 音 菩 薩 有 如 是 自 在 神 力 , 游 于 娑 婆 世 界 。 ”

 ěr shí wú jìn yì pú sà yǐ jì wèn yuē :

 爾 時 無 盡 意 菩 薩 以 偈 問 曰 :

 shì zūn miào xiānɡ jù , wǒ jīn zhònɡ wèn bǐ , fó zǐ hé yīn yuán , mínɡ wéi guān shì yīn 。

 世 尊 妙 相 具 , 我 今 重 問 彼 , 佛 子 何 因 緣 , 名 為 觀 世 音 。

 jù zú miào xiānɡ zūn , jì dá wú jìn yì 。 rǔ tīnɡ guān yīn xínɡ , shàn yīnɡ zhū fānɡ suǒ ,

 具 足 妙 相 尊 , 偈 答 無 盡 意 。 汝 聽 觀 音 行 , 善 應 諸 方 所 ,

 hónɡ shì shēn rú hǎi , lì jié bù sī yì , shì duō qiān yì fó , fā dà qīnɡ jìnɡ yuàn 。

 宏 誓 深 如 海 , 歷 劫 不 思 議 , 侍 多 千 億 佛 , 發 大 清 凈 愿 。

 wǒ wéi rǔ luè shuō , wén mínɡ jí jiàn shēn , xīn niàn bù kōnɡ guò , nénɡ miè zhū yǒu kǔ 。

 我 為 汝 略 說 , 聞 名 及 見 身 , 心 念 不 空 過 , 能 滅 諸 有 苦 。

 jiǎ shǐ xìnɡ hài yì , tuī luò dà huǒ kēnɡ , niàn bǐ guān yīn lì , huǒ kēnɡ biàn chénɡ chí 。

 假 使 興 害 意 , 推 落 大 火 坑 , 念 彼 觀 音 力 , 火 坑 變 成 池 。

 huò piāo liú jù hǎi , lónɡ yú zhū guǐ nán , niàn bǐ guān yīn lì , bō lànɡ bù nénɡ méi 。

 或 漂 流 巨 海 , 龍 魚 諸 鬼 難 , 念 彼 觀 音 力 , 波 浪 不 能 沒 。

 huò zài xū mí fēnɡ 、 wéi rén suǒ tuī duò , niàn bǐ guān yīn lì , rú rì xū kōnɡ zhù 。

 或 在 須 彌 峰 、 為 人 所 推 墮 , 念 彼 觀 音 力 , 如 日 虛 空 住 。

 huò bèi è rén zhú , duò luò jīn gānɡ shān , niàn bǐ guān yīn lì , bù nénɡ sǔn yì máo 。

 或 被 惡 人 逐 , 墮 落 金 剛 山 , 念 彼 觀 音 力 , 不 能 損 一 毛 。

 huò zhí yuàn zéi rào , gè zhí dāo jiā hài , niàn bǐ guān yīn lì , xián jí qǐ cí xīn 。

 或 值 怨 賊 繞 , 各 執 刀 加 害 , 念 彼 觀 音 力 , 咸 即 起 慈 心 。

 huò zāo wánɡ nán kǔ , lín xínɡ yù shòu zhōnɡ , niàn bǐ guān yīn lì , dāo xún duàn duàn huài 。

 或 遭 王 難 苦 , 臨 刑 欲 壽 終 , 念 彼 觀 音 力 ,刀 尋 段 段 壞 。

 huò qiú jìn jiā suǒ , shǒu zú bèi niǔ xiè , niàn bǐ guān yīn lì , shì rán dé jiě tuō 。

 或 囚 禁 枷 鎖 , 手 足 被 杻 械 , 念 彼 觀 音 力 , 釋 然 得 解 脫 。

 zhòu zǔ zhū dú yào 、 suǒ yù hài shēn zhě , niàn bǐ guān yīn lì , hái zhe yú běn rén 。

 咒 詛 諸 毒 藥 、 所 欲 害 身 者 , 念 彼 觀 音 力 , 還 著 于 本 人 。

 huò yù è luó chà 、 dú lónɡ zhū guǐ děnɡ , niàn bǐ guān yīn lì , shí xī bù gǎn hài 。

 或 遇 惡 羅 剎 、 毒 龍 諸 鬼 等 , 念 彼 觀 音 力 , 時 悉 不 敢 害 。

 ruò è shòu wéi rào , lì yá zhǎo kě bù , niàn bǐ guān yīn lì , jí zǒu wú biān fānɡ 。

 若 惡 獸 圍 繞 , 利 牙 爪 可 怖 , 念 彼 觀 音 力 , 疾 走 無 邊 方 。

 yuán shé jí fù xiē , qì dú yān huǒ rán , niàn bǐ guān yīn lì , xún shēnɡ zì huí qù 。

 蚖 蛇 及 蝮 蝎 ,氣 毒 煙 火 燃 ,念 彼 觀 音 力 ,尋 聲 自 回 去 。

 yún léi gǔ chè diàn , jiànɡ báo shù dà yǔ , niàn bǐ guān yīn lì , yìnɡ shí dé xiāo sàn 。

 云 雷 鼓 掣 電 ,降 雹 澍 大 雨 , 念 彼 觀 音 力 , 應 時 得 消 散 。

 zhònɡ shēnɡ bèi kùn è , wú liànɡ kǔ bī shēn , guān yīn miào zhì lì , nénɡ jiù shì jiān kǔ 。

 眾 生 被 困 厄 ,無 量 苦 逼 身 , 觀 音 妙 智 力 ,能 救 世 間 苦 。

 jù zú shén tōnɡ lì , guǎnɡ xiū zhì fānɡ biàn , shí fānɡ zhū guó tǔ , wú chà bú xiàn shēn 。

 具 足 神 通 力 ,廣 修 智 方 便 ,十 方 諸 國 土 , 無 剎 不 現 身 。

 zhǒnɡ zhǒnɡ zhū è qù , dì yù guǐ chù shenɡ , shēnɡ lǎo bìnɡ sǐ kǔ , yǐ jiàn xī lìnɡ miè 。

 種 種 諸 惡 趣 , 地 獄 鬼 畜 生 , 生 老 病 死 苦 , 以 漸 悉 令 滅 。

 zhēn guān qīnɡ jìnɡ guān , guǎnɡ dà zhì huì guān ,

 真 觀 清 凈 觀 , 廣 大 智 慧 觀 ,

 bēi guān jí cí guān , chánɡ yuàn chánɡ zhān yǎnɡ 。

 悲 觀 及 慈 觀 , 常 愿 常 瞻 仰 。

 wú gòu qīnɡ jìnɡ guānɡ 、 huì rì pò zhū àn , nénɡ fú zāi fēnɡ huǒ , pǔ mínɡ zhào shì jiān 。

 無 垢 清 凈 光 、 慧 日 破 諸 闇 , 能 伏 災 風 火 , 普 明 照 世 間 。

 bēi tǐ jiè léi zhèn , cí yì miào dà yún , shù gān lù fǎ yǔ , miè chú fán nǎo yàn 。

 悲 體 戒 雷 震 ,慈 意 妙 大 云 , 澍 甘 露 法 雨 ,滅 除 煩 惱 焰 。

 zhènɡ sònɡ jīnɡ guān chù , bù wèi jūn zhèn zhōnɡ ,

 諍 訟 經 官 處 , 怖 畏 軍 陣 中 ,

 niàn bǐ guān yīn lì , zhònɡ yuàn xī tuì sàn 。

 念 彼 觀 音 力 , 眾 怨 悉 退 散 。

 miào yīn guān shì yīn、 fàn yīn hǎi cháo yīn ,shènɡ bǐ shì jiān yīn ,shì gù xū chánɡ niàn 。

 妙 音 觀 世 音 、 梵 音 海 潮 音 ,勝 彼 世 間 音 ,是 故 須 常 念 。

 niàn niàn wù shēnɡ yí 。 guān shì yīn jìnɡ shènɡ ,yú kǔ nǎo sǐ è、nénɡ wéi zuò yī hù 。

 念 念 勿 生 疑 。 觀 世 音 凈 圣 ,于 苦 惱 死 厄 、 能 為 作 依 怙 。

 jù yì qiè gōnɡ dé , cí yǎn shì zhònɡ shēnɡ , fú jù hǎi wú liànɡ , shì gù yīnɡ dǐnɡ lǐ 。

 具 一 切 功 德 ,慈 眼 視 眾 生 ,福 聚 海 無 量 ,是 故 應 頂 禮 。

 ěr shí chí dì pú sà jí cónɡ zuò qǐ ,qián bái fó yán: “ shì zūn ,ruò yǒu zhònɡ shēnɡ 、

 爾 時 持 地 菩 薩 即 從 座 起 ,前 白 佛 言 :“世 尊 ,若 有 眾 生 、

 wén shì guān shì yīn pú sà pǐn 、 zì zɑi zhī yè ,pǔ mén shì xiàn shén tōnɡ lì zhě ,

 聞 是 觀 世 音 菩 薩 品 、 自 在 之 業 ,普 門 示 現 神 通 力 者 ,

 dānɡ zhī shì rén gōnɡ dé bù shǎo 。 ” fó shuō shì pǔ mén pǐn shí ,

 當 知 是 人 功 德 不 少 。 ”佛 說 是 普 門 品 時 ,

 zhònɡ zhōnɡ bá wàn sì qiān zhònɡ shēnɡ ,

 眾 中 八 萬 四 千 眾 生 ,

 jiē fā wú děnɡ děnɡ ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí xīn 。

 皆 發 無 等 等 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提 心 。

廣大佛友閱讀文章時如發現錯別字或者其他語法錯誤,歡迎指正,以利弘法,你們的支持是我們進步的最好動力。反饋|投稿
熱文推薦
精華文章
熱門推薦
網站推薦
最新推薦
愿所有弘法功德回向

贊助、流通、見聞、隨喜者、及皆悉回向盡法界、虛空界一切眾生,依佛菩薩威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安樂,無緒病苦。欲行惡法,皆悉不成。所修善業,皆速成就。關閉一切諸惡趣門,開示人生涅槃正路。家門清吉,身心安康,先亡祖妣,歷劫怨親,俱蒙佛慈,獲本妙心。兵戈永息,禮讓興行,人民安樂,天下太平。四恩總報,三有齊資,今生來世脫離一切外道天魔之纏縛,生生世世永離惡道,離一切苦得究竟樂,得遇佛菩薩、正法、清凈善知識,臨終無一切障礙而往生有緣之佛凈土,同證究竟圓滿之佛果。

版權歸原影音公司所有,若侵犯你的權益,請通知我們,我們會及時刪除侵權內容!

粵公網安備 44051302000088號    工信部ICP備案號:滬ICP備05053011號-1 2008-2017 Copyrights reserved 教育性、非贏利性、公益性的佛教文化傳播機構     無量光明佛教網  |  念佛堂  |  佛經  |  佛教
排列三走势